Prihlásenie

Nemáte účet? Zaregistrujte sa

Obchodné podmienky


Všeobecné obchodné podmienky poskytovania služieb na internetových stránkach
spoločnosti Nakupy Ltd.: www.nakupy.co.uk

ďalej sa bude uvádzať len "stránky Nákupy".
 
Nakupy Limited , so sídlom Helrik Ground Floor, 17 Bowater Road, London SE18 5TF, United Kingdom, Reg. Company No. 06796896 (ďalej len "poskytovateľ")
vydáva s účinnosťou od 24.3.2009 nasledovné obchodné podmienky:

I. Úvodné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmlúv o poskytovaní služieb na stránkach Nakupy, uzavretých medzi poskytovateľom a používateľom, ktorých predmetom je používanie služieb na stránkach Nakupy. V prípade, že používateľ služieb nesúhlasí s ich dodržiavaním, nemôže služby na stránkach Nakupy používať.
Zmluvné strany sa dohodli, že tieto obchodné podmienky sa budú vzťahovať na všetky zmluvy o poskytovaní služieb odo dňa ich akceptácie používateľom, na základe ktorých poskytovateľ poskytne používateľovi dojednané služby.
V prípade, že poskytovateľ a používateľ uzatvoria písomnú zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky v rozpore s týmito obchodnými podmienkami, budú ustanovenia zmluvy uprednostnené pred znením obchodných podmienok.
Nákup znamená balík, list, dokument alebo náklad zakúpený používateľom v britskom online obchode, zaslaný na sklad poskytovateľa.
Zásielka znamená balík, list, dokument alebo náklad určený na prepravu od poskytovateľa k používateľovi.
Prepravný list znamená dokument obsahujúci údaje o používateľovi, popis zásielky, hmotnosť zásielky a výšku prepravného.
Prepravné predstavuje peňažnú sumu, určenú na úhradu prepravy zásielky medzi poskytovateľom a používateľom a ktorej výška bola dohodnutá medzi poskytovateľom a používateľom.
Sklad znamená skladové priestory spoločnosti Nakupy Ltd na adrese Helrik Ground floor 17 Bowater Road London, SE18 5TF
 
II. Spôsob uzatvárania zmlúv o poskytovaní služieb
Zmluvy o poskytovaní služieb, na ktoré sa vzťahujú tieto všeobecné obchodné podmienky, sa budú uzatvárať týmto spôsobom:
1. V prípade záujmu o služby vyplní používateľ formulár objednávky, ktorý má poskytovateľ rovnako ako tieto obchodné podmienky zverejnené na stránkach Nakupy. V objednávke je povinný vyplniť riadne všetky požadované údaje.
2. Vyplnenú objednávku odošle (akým spôsobom? špecifikovať, že internetom) o používateľ poskytovateľovi ako návrh na uzavretie zmluvy o poskytnutí služieb.
3. Poskytovateľ prijme návrh na uzavretie zmluvy o poskytnutí služieb tým spôsobom, že vystaví používateľovi zálohovú faktúru (proforma faktúru) so splatnosťou 7 dní.
Po pripísaní príslušnej faktúrovanej sumy na účet poskytovateľa vystaví poskytovateľ faktúru (daňový doklad s rozpísanou DPH) a doručí najneskôr do 14 dní od prevzatia nákupu do a zaevidovania zásielky na sklade.
4. Návrh na uzavretie zmluvy o poskytnutí služieb platí od doby, kedy je doručená poskytovateľovi.

III. Práva a povinnosti poskytovateľa
Poskytovateľ je povinný:
1. po obdržaní objednávky používateľa vystaviť mu zálohovú faktúru so splatnosťou 7 dní a po pripísaní sumy uvedenej na zálohovej faktúre na svoj účet vystaviť faktúru (daňový doklad s rozpísanou DPH) a na základe uhradenej faktúry najneskôr do 14 dní od prijatia nákupu na sklad realizovať pre používateľa objednané služby.
2. dodávať používateľovi služieb riadne služby ním objednané.
3. pri zverejňovaní údajov, ktoré majú charakter osobných údajov (u zadávateľov fyzických osôb), dodržiavať príslušný zákon o ochrane osobných údajov.
Poskytovateľ je oprávnený:
1.V prípade, že sa hmotnosť v objednávke bude od realnej hmotnosti líšiť, uviesť vo faktúruje presnú hmotnosť a rozdiel v cene za dopravu. Takto upravenú proforma faktúru prepošle používateľovi k úhrade.
2. opravovať gramatické chyby alebo nepresnosti v zadaných údajoch (napr. zmena kategórie, zmena názvu tovaru…) s cieľom dodržať zásady jazykovej kultúry, gramatických a pravopisných pravidiel anglického a slovenského jazyka a správnosť vybraných položiek aktivity. Tieto chyby je poskytovateľ oprávnený opraviť bez upozornenia používateľa. Poskytovateľ nie je zodpovedný za škody spôsobené vykonaním takejto opravy v zadanom texte alebo za škody, o ktorých je tvrdené, že boli týmto spôsobené.
3. zasielať používateľovi prostredníctvom Spravodaja elektronickou poštou na e-mailovú adresu, ktorú používateľ služieb zadal pri registrácii, informácie a novinky na stránkach Nakupy a reklamný text. Užívateľ dáva poskytovateľovi služieb vopred svoj súhlas k pravidelnému zasielaniu Spravodaja (maximálne 1 x týždenne).
4. šíriť zadané údaje v tlačenej alebo elektronickej podobe. Ide o tieto údaje: názov a sídlo používateľa (zadávateľa) služieb, telefonický kontakt, názov, miesto a termín konania zadanej služby. Poskytovateľ je oprávnený ako šíriteľ reklamy šíriť (prezentovať) tieto údaje bez ďalšieho upozornenia používateľa. Užívateľ týmto dáva svoj súhlas k tomu, aby boli tieto údaje poskytovateľom šírené tak v elektronickej podobe, ako i v tlačenej podobe v partnerských médiách. Informácie o tom, kde sú údaje zverejnené, sa používateľ služieb dozvie priamo zo stránok Nakupy.
5. pozastaviť alebo zablokovať prístup používateľovi služieb v prípade porušenia podmienok používania.
6. šíriť údaje zadané používateľom a uskutočňovať tak reklamnú činnosť, a to na základe živnostenského oprávnenia v rámci svojej podnikateľskej činnosti.
7. po obdržaní registračného formulára vyplneného používateľom umožniť do 24 hodín zaregistrovanému používateľovi prístup do sekcie pre registrovaného užívateľa na základe zadania jeho emailovej adresy a hesla, ktoré použil pri registrácii.
Vzhľad stránok Nakupy a ich obsah, logo, ikony, výber a usporiadanie prvkov, ich organizácia, grafika, odkazy, konverzie a ďalšie záležitosti s nimi súvisiace, sú chránené autorským právom, zákonom o ochranných známkach a ďalšími právnymi predpismi vzťahujúcimi sa k priemyselnému vlastníctvu v rámci klauzuly všetky práva vyhradené. Užívateľ služieb nezískava k prvkom prezretým prostredníctvom stránok Nakupy žiadne práva. Žiaden z týchto prvkov nesmie byť použitý, kopírovaný, reprodukovaný, distribuovaný, nahrávaný, upravovaný alebo verejne vystavovaný v akejkoľvek podobe alebo prostredníctvom akýchkoľvek prostriedkov, predovšetkým vrátane zariadení elektronických, mechanických, fotokopírovacích, nahrávacích alebo iných, bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za žiadne škody spôsobené nefunkčnosťou stránok Nakupy, alebo za všetky nepriame škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania alebo neschopnosti používať službu alebo kvôli neoprávnenému prístupu, a to i vtedy, pokiaľ bol poskytovateľ upozornený na možnosť vzniku týchto škôd.

IV. Práva a povinnosti používateľa
Užívateľ je povinný:
1. v registračnom formulári poskytnúť poskytovateľovi aktuálne a pravdivé údaje. Zároveň vyjadruje výslovne svoj súhlas s ich spracovaním a zverejnením.
2. vyplnením a potvrdením registračného formulára dať na vedomie svoj bezvýhradný súhlas so znením a s akceptáciou týchto všeobecných obchodných podmienok, ktoré je povinný počas celej doby používania služieb na stránkach Nakupy dodržiavať.
3. riadne vyplniť formulár objednávky odoslať emailom na emailovú adresu poskytovateľa.
4. zaplatiť poskytovateľovi zálohovú faktúru vystavenú na základe jeho objednávky v stanovenej lehote splatnosti. Za deň úhrady sa považuje deň, kedy bola fakturovaná suma pripísaná na účet poskytovateľa služieb.
5. nepoškodzovať dobré obchodné meno poskytovateľa služieb a ním poskytovaných služieb.
6. neposkytnúť svoje heslo tretím osobám a ani ho inak nezverejniť. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu alebo ušlý zisk, ktorý vznikne porušením povinnosti používateľa uchovať svoje vlastné heslo v tajnosti.
7. nenarušiť operačný systém stránok Nakupy,
8. dodržiavať morálne zásady, a teda nesmie umiestňovať akékoľvek nezákonné, výhražné, urážlivé, obscénne, pornografické alebo hanlivé materiály. Poskytovateľ služieb si preto vyhradzuje právo na monitorovanie a cenzurovanie zadaných údajov.

V. Poskytované služby a cena
Poskytovateľ poskytuje používateľom objednané služby za podmienok a za ceny uvedené v jeho aktuálnej ponuke. Aktuálna ponuka služieb poskytovateľa ako i cenník služieb sú zverejnené na stránkach Nakupy.
 
VI. Prepravné podmienky
1. Preprava zásielky
Preprava zásielky trvá zväčša 4 až 10 dní od doručenia na sklad a môže sa náležite predĺžiť v prípade neočakávaných udalostí, ako sú živelné pohromy, meškanie trajektu, extrémne zlé počasie, atď.
Používateľ môže uviesť obsah zásielky do prepravného listu a uviesť odhadovanú hodnotu obsahu zásielky. V prípade, že poskytovateľ zistí, že obsah zásielky nezodpovedá obsahu deklarovanom na prepravnom liste, má poskytovateľ právo odstúpiť od prepravy tejto zásielky. Poskytovateľ má právo odstúpiť od prepravy zásielky, pokiaľ táto obsahuje predmety alebo tovar, ktorý je vylúčený z prepravy (.
Z prepravy sú vylúčené zásielky, ktoré obsahujú živé zvieratá, nebezpečné, horľavé, samozápalné a výbušné látky, náplne do strelných zbraní, zbrane, chemikálie, rádioaktívny materiál, jedovaté, infekčné a iné látky, ktoré by mohli počas prepravy ohroziť život alebo zdravie účastníkov cestnej premávky. Zásielka nesmie obsahovať žiadne cigarety, alkohol, výrobky s krátkou trvanlivosťou a potraviny vyžadujúce špeciálne prepravné podmienky.
2. Doručenie
Poskytovateľ doručí zásielku na adresu používateľa uvedenú v objednávke, prípadne na miesto, na ktorom sa nachádza osoba oprávnená zásielku prevziať. Zásielka sa považuje za doručenú v okamihu, keď používateľ svojím podpisom na prepravný list potvrdzuje prevzatie zásielky. Používateľ svojím podpisom zároveň potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá bez poškodenia a obsah zásielky súhlasí s deklarovaným obsahom na prepravnom liste.
V prípade, že používateľ nie je pri prevzatí zásielky zastihnuteľný bude mu zanechané oznámenie o pokuse doručenia s telefónnym číslom, na ktorom je možné dohodnúť opätovné doručenie zásielky.
3. Prepravné a úhrada prepravného
Prepravné sa uhrádza vkladom hotovosti, prevodom alebo online platbou v mene EUR, CZK alebo GBP na účet poskytovateľa na základe prepravného listu. Prepravný list musí obsahovať presnú hmotnosť zásielky zistenú poskytovateľom po obdržaní zásielky na sklad. V prípade, že sa hmotnosť v objednávke bude od realnej hmotnosti líšiť poskytovateľ uvedie vo faktúre presnú hmotnosť a rozdiel v cene za dopravu. Výška prepravného sa určuje podľa hmotnosti a zóny, v ktorej sa Používateľ nachádza a na základe platného cenníka v okamihu prijatia objednávky alebo dohodou poskytovatela a používateľa.
Prepravné sa uhrádza v oficiálnej mene platnej na území doručenia zásielky.
4. Reklamácie
Používateľ má právo reklamovať prípadnú stratu, krádež, poškodenie alebo meškanie zásielky, a to písomnou formou na registrovanú adresu poskytovateľa, najneskôr však do 7 dní od plánovaného termínu doručenia zásielky. Poskytovateľ sa v prípade oprávnenej reklamácie zaväzuje neodkladne vyriešiť vzniknutú situáciu v prospech poškodenej strany.
V prípade straty alebo krádeže zásielky a pokiaľ Používateľ nedokáže hodnoverným spôsobom preukázať výšku vzniknutej škody (napríklad: pokladničný blok, faktúra atď.), poskytovateľa sa zaväzuje vykompenzovať vzniknutú škodu až do výšky maximálne 4 GBP za kilogram zásielky. V prípade poškodenia vašej zásielku bude kompenzácia vyčíslená podľa stupňa a miery poškodenia, maximálne však do výšky 3 GBP za kilogram.

V prípade straty alebo krádeže zásielky a pokiaľ Používateľ dokáže hodnoverne preukázať výšku vzniknutej škody, výšku kompenzácie určuje poisťovňa podľa jej interných predpisov. Používateľ sa zaväzuje dodať všetky potrebné podklady (ako napríklad faktúru, pokladničný blok atď.), ktoré bude poisťovňa vyžadovať.
Na rýchlosť akou poisťovňa odškodní zákazníkov v prípade straty alebo krádeže, nemá spoločnosť Nakupy žiadny vplyv. V prípade, že zákazník nie je schopný hodnoverne preukázať vlastníctvo k poškodenej veci, môže to negatívnym spôsobom ovplyvniť rýchlosť vybavenia poistnej udalosti.
 
VII. Záverečné ustanovenia
Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia právneho poriadku platné vo Veľkej Británii (Obchodného zákonníka (zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči používateľovi dňom jeho registrácie u poskytovateľa na stránkach Nakupy. Na akékoľvek zmeny bude používateľ poskytovateľom služieb upozornený. Vzor objednávky (návrhu na uzavretie zmluvy o poskytovaní služieb) je zverejnený na stránke poskytovateľa služieb spolu s týmito obchodnými podmienkami. Užívateľ vyhlasuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a na znak súhlasu s ich obsahom potvrdzuje zakliknutim políčko "súhlasím s obchodnými podmienkami" v časti potvrdenie objednávky.